ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
Back
Next
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยินดีต้อนรับ
 
ข่าวประกาศ
แบบสำรวจ
Link
Copyright 2013  :: Land & building division KMIT'L
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 5 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 02-329-8130 Fax. 02-329-8131

ผู้เข้าชม
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพัสดุ
เอกสารการอบรมระบบe-GP
KMITL Webmail
ระบบบัญชี 3 มิติ
การขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
> อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
> นักศึกษา
> ผู้ที่ประกอบกิจการ
หนังสือเวียน
กวพ. กวพอ.
 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
ประกาศเก่า
แบบสอบถาม เรื่อง "ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิต"(ตัวชี้วัดระดับสถาบันข้อ 4.15)
ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน์
แบบสอบถาม เรื่อง “ ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานซ่อมบำรุง”
62027286941 - จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดินและบริเวณโดยรอบ (GISTDA)  เพื่อเป็นวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เอกสารประกาศ